Saç ekimi sonrası bakım

Operasyondan 3 gün sonra
ilk kez saçınızı yıkayabilirsiniz. Önerilen losyon ve özel şampuanla yaklaşık...

>devamı

Repair Video

Saç ekimi yöntemleri,
saç dökülmesinin nedenleri, bilmek istediğiniz her şey Repair Video bölümümüzde...

>devamı

Saç ekiminde yaşın önemi!

İşlem için yaştan çok dökülmenin şekli belirleyicidir. Çıplak gözle bakıldığında deri görülür hale geldiyse...

>devamı

Muayenehane Yönetmeliğine İilişkin Düzenleme Yine Yargıda


25.09.2010 tarih ve 27710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptaline ilişkin açılan davaya ilişkin bilgiler aşağıdadır:

 SAĞLIK HİZMETİNDE BİLİM VE HUKUK DIŞI YASAKLARIN İPTALİ İÇİN YARGIYA TAŞINDI

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Eylülde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Yönetmelik değişikliklerinden hekimlerin hak ve yetkileri ile sağlık hizmetini hukuka aykırı olarak sınırlandıran düzenlemelere karşı iptal davası açılmıştır. Uzmanlık Derneklerinin yazılı görüşleri de eklenerek hazırlanan dava dilekçesinde özetle;

1- Muayenehanede yapılan tıbbi girişimleri, bilimsel gerekliliklere dayanmadan hukuka aykırı olarak sınırlandıran,

Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. Fıkrasındaki “ bu Yönetmelikte tanımlanan tıbbi işlemlerin yapılabildiği sağlık kuruluşudur” ibaresinin,

38. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde yer alan “e) Muayenehanede yapılabilecek tıbbi işlemler listesi EK-13’te,” ibaresinin,

Ek-13 sayılı listenin,  listede yer alan işlemlerin belirlenmesi gerekliliğini içeren Yönetmeliğin Ek-1/d’nin 1. fıkrasındaki “Ek-13’te yer alan işlemlerden hangilerinin yapılacağını” ibaresi listede belirtilen işlemler dışında işlemin muayenehanede yapılmasını yasaklayarak  yaptırıma bağlayan Ek-6/a’nın “Hizmet Birimine Esas Bilgiler” başlıklı 2.Bölümünün (5). satırının,

2- Gerekmediği halde muayenehanede en az bir sağlık personeli istihdamı zorunluluğu getirilerek uymamayı yaptırıma bağlayan Yönetmeliğin Ek-6/a’nın “Faaliyete Esas Bilgiler” başlıklı 1.Bölümünün (4). satırının,

3- Hastalara ait bütün sağlık kayıtlarının  Bakanlığa iletilmesi zorunluluğunu getirerek hasta haklarının ve sır saklama yükümlülüğünün ihlal eden Yönetmeliğin Ek-6/a’nın “Hizmet Birimine Esas Bilgiler” başlıklı 2.Bölümünün (7). satırının iptali istenilmiştir.

İptal gerekçelerinde özetle;

  • İptali istenilen Yönetmelik hükümlerinin özü itibariyle muayenehanelerde verilen sağlık hizmetlerinin azaltılması.sınırlandırılması amacı ile tıp biliminin gereklerine aykırı olarak ve Tam Gün adıyla bilinen Yasa ile aynı sonucu elde etmek amacıyla yapıldığı, oysa  Kamu yararının istisnasız tüm idari işlemler için ‘genel amaç’ olduğu göz önüne alındığında dava konusu düzenlemelerin öncelikle amaç unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu,
  • Yönetmelikte yapılan değişikliklerle Sağlık Bakanlığının muayenehanelerde yapılabilecek işlemleri sayma yolu ile sınırlandırdığı, yapılabilecek işlemleri sayma yolu ile gösteren bir düzenlemenin hukuk normunun gerektirdiği genellik, soyutluk ve süreklilik unsurlarını içermediği, Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen “Hukuk Devleti” ilkesine aykırı düştüğü, sağlık hizmetlerine ulaşma hakkını ve çalışma hakkını hukuka aykırı olarak sınırladığı, hekimlere tanınan mesleği serbest olarak icra hakkını, genel olarak hastalıkları tedavi hak ve yetkisini ihlal ettiği,
  • Yönetmelik yapılırken bilimsel hazırlık çalışmalarınane Tıp Fakültelerinden ne de meslek örgütlerinden temsilci çağrılmadığını, 9 adet eğitim ve araştırma hastanesinden  16 alandan üçer uzman hekim muayenehanelerde yapılabilecek işlemlerin listesini belirlemek üzere görevlendirildiğini oysaTıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne göre tıpta 43 adet ana dal uzmanlığı 45 adet yan dal uzmanlığı olmak üzere toplam 88 uzmanlık alanı bulunduğu, çok sayıda uzmanlık alından temsilci olmaksızın ve çağrılan alanların da görüşlerine itibar etmeksizin hazırlanan Ek-13 sayılı listenin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

Not: TTB tarafından ilgili yönetmeliğin iptali istemi ile açılan dava sonucunda söz konusu yönetmelik Danıştay ilgili dairesi tarafından iptal edilmiş, Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Temmuz 2014 tarihinde 29049 sayılı Resmi Gazetede yeni yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

HIZLI İLETİŞİM FORMU

Saç ekimi hakkında sormak istediğiniz tüm sorular ve detaylı bilgi talebi için hızlı iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.

Adınız/Soyadınız
E-Mail
Telefon
Adres
Mesajınız

Sil  
İSAPS EASAPS Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ESTETİK PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ Alman Hastanesi Çamlıca